Αρχική arrow Ενημέρωση arrow ΠΟΛ / Αποφάσεις  
[24-11-11] Έλεγχος Πόθεν Έσχες E-mail
Έχει αλλάξει σημαντικά στα φυσικά πρόσωπα ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ( ΣΔΟΕ, Ειδικά Συνεργεία, εφορίες κ.λπ. ).  Δίδεται πλέον μεγάλη βαρύτητα στο πόθεν έσχες του φυσικού προσώπου.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 ενισχύει τα ανωτέρω και η οποία έχει ως εξής:

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλεσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»

Ευάγγελος Αμπελιώτης


     Αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 [28/04/2016]
Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων
     Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1068636 ΕΞ 2016/28.4.2016 [28/04/2016]
Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων
     Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063615 ΕΞ 2016/20.4.2016 [28/04/2016]
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
     Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016/22.4.2016 [28/04/2016]
Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας
     Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016/28.4.2016 [28/04/2016]
Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
     Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ1068454 ΕΞ 2016/28.4.2016 [28/04/2016]
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών
     Αριθ. πρωτ.: [28/04/2016]
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές - ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε.
     Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016/22.4.2016 [28/04/2016]
Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)
     Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1068393 ΕΞ 2016/28.4.2016 [28/04/2016]
Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας
     Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 12/21.4.2016 [28/04/2016]
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη - συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4337/2015
     Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 200/11.4.2016 [28/04/2016]
Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β'1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».
     Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 197/2/24.3.2016 [28/04/2016]
Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.
     Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016/26.4.2016 [28/04/2016]
Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 103 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994)
     ΠΟΛ.1054/2016 [28/04/2016]
Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β' 612/08.03.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών
     ΠΟΛ.1049/2016 [28/04/2016]
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
     ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 370/21.4.2016 [27/04/2016]
Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής
     ΠΟΛ.1052/2016 [27/04/2016]
Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)
     Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067992 ΕΞ 2016/26.4.2016 [27/04/2016]
Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στις κενές θέσεις προϊστάμενων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
     Αριθ. Πρωτ.: 1068031 2016 ΕΞ 2016/26.4.2016 [27/04/2016]
Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015
     ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 369/21.4.2016 [27/04/2016]
Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

   Αναζήτηση:
     

Web Development & Hosting by iSOL.gr