Αρχική arrow Ενημέρωση arrow Ασφαλιστικά  
[11-01-13] Ασφαλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγένειας {UPDATED} E-mail

Στο  Άρθρο 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951 ΄΄Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΄΄,(ΦΕΚ Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

 

Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.1759/1988 ΄΄Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις΄΄,(ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής :

΄΄ Επίσης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού (1846/1951) τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης....΄΄.

Οι παραπάνω διατάξεις του Ν.1759/1988, κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 23/1989 του Ι.Κ.Α.

Στη συνέχεια, δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, με την εγκύκλιο 93/10-12-1996 του Ι.Κ.Α., στην οποία επισημαίνεται ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτοδίκαια. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να αναγγελθεί εγγράφως στο Ι.Κ.Α., η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης, από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη. Επίσης αναφέρεται και στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω αναγγελίες.

Βάσει των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι,

α) ο Ν.1759/1988 δίνει την δυνατότητα ασφάλισης των προσώπων που

απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, και

β) εφόσον η ασφάλιση συγγενικού προσώπου α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια (εγκ.93/10-12-1996),

το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει το μέλος της οικογένειας που δέχεται στην ατομική του επιχείρηση τις υπηρεσίες μέλους οικογένειας α’ ή β’ βαθμού συγγένειας - χωρίς οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος ή εργοδότης) να το ζητήσουν με έγγραφο (αίτηση) προς το ίδρυμα - , την υπαγωγή του εργαζόμενου (μέλους) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4/89, Αριθ.Φ.21/3288 , αναφορικά με την ασφάλιση των συγγενικών προσώπων Α΄ και Β’ βαθμού συγγένειας, σημειώνουμε τα εξής  :

 

Ημέρες ασφάλισης

‘’ Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε μήνα, εκτός των μηνών έναρξης και διακοπής της απασχόλησης προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε είκοσι πέντε (25) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολαβήσει ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των Άρθρων 657 και 658 του Α.Κ. και οι λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος. Ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης αναγνωρίζεται μία ημέρα ασφάλισης για κάθε ημέρα απασχόλησης και καταβάλλονται εισφορές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση κατά τους ειδικότερους υπολογισμούς που αναφέρονται στο Άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού .’’

 

Υπολογισμός εισφορών

.....‘’ Σε καμία περίπτωση οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ' αυτή που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Για την εξασφάλιση της πλήρους κατά ημέρα και της 25ήμερης κατά μήνα ασφάλισης καταβάλλονται εισφορές που υπολογίζονται στις πλήρεις αποδοχές κάθε ημέρας ή κάθε 25ημέρου’’.

 

 

 

Συγγραφή : Ρούλα Χάλαρη

Επιμέλεια : Ευάγγελος Αμπελιώτης


  Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/91/10.4.2012
[10/04/2012]

Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ. των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ.

Αθήνα 10/04/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 – Αθήνα
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 244, 45, 47
210 52 15 250, 51
210 52 15 240, 41
210 52 15 237
Fax :210 52 23 228
E – mail :asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ. των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ..

Σχετ. : α) η υπ’ αριθμ. 75/2008 εγκύκλιος διαταγή μας.
β) το υπ’ αριθμ. Γ99/1/46/16.2.2009 Γενικό Έγγραφό μας.

Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 εντάχθηκε, από 1/8/2008, στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ο κλάδος ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ. Ταυτόχρονα, συστάθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ «Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με σκοπό την χορήγηση παροχών ασθενείας σε χρήμα στους ασφαλισμένους του ενταχθέντος ταμείου.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των συγκεκριμένων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), που να περιλαμβάνουν εισφορές παροχών ασθενείας σε είδος χωρίς ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν εισφορές ασθενείας σε χρήμα, δημιουργήθηκαν νέοι Κ.Π.Κ. με τους οποίους καλύφθηκαν οι συνήθεις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις (π.χ. εργαζόμενοι συνταξιούχοι, απασχολούμενοι συγγενείς εργοδότη) εκτός από τους νέους Κ.Π.Κ. δημιουργήθηκαν ορισμένοι νέοι «πλασματικοί» Κωδικοί Ειδικοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή απεικόνιση της ασφάλισής τους.

Ειδικά, για την ασφάλισή τους στον «Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων» (1,2%) δημιουργήθηκαν νέοι κωδικοί ειδικότητας (933371) και πακέτου κάλυψης (4171) στοιχεία που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ. με δεύτερη εγγραφή για κάθε ασφαλισμένο, ανά μισθολογική περίοδο.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αν και εξασφαλίζει την ορθή απεικόνιση της ασφάλισης είναι δυσχερής και πολύπλοκη, αφού μεταξύ άλλων απαιτεί την δημιουργία νέου πλήθους Κ.Π.Κ. και ειδικών περιπτώσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις που έχουν προκύψει ή ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας και την διευκόλυνση εργοδοτών, ασφαλισμένων αλλά και των οργάνων της υπηρεσίας μας, αποφασίζεται, η τροποποίηση, από 01/01/2012, του τρόπου απεικόνισης της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, ως εξής:

Για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε τύπο αποδοχών θα εξακολουθήσουν να καταχωρούνται δύο εγγραφές στις Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο.

Στη πρώτη εγγραφή θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ειδικοτήτων και πακέτου κάλυψης που ίσχυαν πριντην ημερομηνία ένταξης του τ. Τ.Α.ΞΥ. στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (δηλ. μέχρι 31/07/2008).

Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ειδική περίπτωση, από την λίστα που είναι διαθέσιμη για τις λοιπές κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. για εργαζόμενο με ειδικότητα που, από 1/1/2012, εξαιρέθηκε από τα Βαρέα και ΑνθυγιεινάΕπαγγέλματα θα αναγράφεται στο πεδίο «ειδική περίπτωση» της ΑΠΔ η ένδειξη 21).

Στην δεύτερη εγγραφή θα καταχωρούνται για κάθε ασφαλισμένο οι κωδικοί ειδικότητας 423210 με περιγραφή «Ασφαλισμένοι για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και τον ειδικό λογαριασμό παροχών σε χρήμα ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ , 1,20%)» και πακέτου κάλυψης 4172 ( ασθένεια σε είδος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 6,45% και ειδικού λογαριασμού 1,2% , σύνολο 7,65%).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι
1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).

ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ.ειδικότητας 419000
ΚΠΚ 109
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17
→ Με δυνατότητα χρήσης όλων τωνειδικών περιπτώσεων όπως έχουν, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές με τους υπάρχοντες κωδικούς πακέτων κάλυψης, που αναφέρονται στους πίνακες.

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα ειδικός λογαριασμός).
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ.ειδικότητας 423210
ΚΠΚ 4172.
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17
Σε περίπτωση ασφαλισμένου που καλύπτεται για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος από άλλο φορέα, θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 933371 και ο ΚΠΚ 4171.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II
Περίπτωση ασφαλισμένων που εξαιρούνται από την ασφάλιση παροχών σε είδος.
1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ.ειδικότητας 419000
ΚΠΚ 109
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17
→ Με δυνατότητα χρήσης όλων των ειδικών περιπτώσεων όπως έχουν, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές με τους υπάρχοντες κωδικούς πακέτων κάλυψης, που αναφέρονται στους πίνακες.

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε χρήμα).
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ.ειδικότητας 933371
ΚΠΚ 4171
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17
Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου σε ξενοδοχειακή επιχείρηση με ειδικότητα που δεν περιλαμβάνεται στις λίστες των αντίστοιχων ΚΑΔ (5512,5522), θα πρέπει αφενός να καταχωρείται στις ΑΠΔ ΚΑΔ που να περιλαμβάνει την αντίστοιχη ειδικότητα και αφετέρου να συμπληρώνεται το πεδίο «ειδική περίπτωση» με την ένδειξη 13, ώστε να ασφαλίζεται στους κλάδους κύριας ή και επικουρικής σύνταξης καθώς και για τις συνειπραττόμενες εισφορές.

Για την ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας σε είδος και στο ειδικό λογαριασμό θαχρησιμοποιείται ο ΚΑΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5512 ή 5522 κωδικός ειδικότητας ο 423210 και ΚΠΚ ο 4172.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ
Εργάζεται σε ξενοδοχείο ασφαλισμένος με ειδικότητα μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση των οχημάτων του ξενοδοχείου. Η ειδικότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην λίστα των ΚΑΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5512ή 5522. Η απεικόνιση της ασφάλισης θα γίνει ως εξής:

1η εγγραφή: KAΔ 5020, κωδ. Ειδικότητας 741000, κωδ. ειδικής περίπτωσης 13,ΚΠΚ 110.

2η εγγραφή : ΚΑΔ 5512ή 5522,κωδ. Ειδικότητας 423210,ΚΠΚ 4172.

1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).
ΚΑΔ 5020
Κωδ.ειδικότητας 741000
Ειδική Περίπτωση 13
ΚΠΚ 110
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα ειδικός λογαριασμός).
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ.ειδικότητας 423210
ΚΠΚ 4172
Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
 

Web Development & Hosting by iSOL.gr