[30-05-12] Φορολογική Μεταχείριση Επιδότησης Ασφαλιστικών Εισφορών E-mail

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών.

 

2. Περαιτέρω, με την 1052628/950/Α0012/ΠΟΛ.:1147/22.5.2001, αν η επιχείρηση εισπράξει κάποιο ποσό επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την πρόσληψη προσωπικού, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος πρόσληψής του, χωρίς όμως να έχει καταβάλει μέσα σ' αυτό το έτος δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, γίνεται δεκτό ότι κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της, το ποσό αυτής της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τη χρήση μέσα στην οποία εισέπραξε το ποσό της υπόψη επιχορήγησης.

3. Εξάλλου, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο για επενδύσεις που αφορούν αγορά παγίων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοχείων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων. Αναφορικά δε με τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων (εκτός των υπαγόμενων στον ν.3299/2004), που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1040321/10238/ΠΟΛ.:1093/05.05.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1262/1982, ν.1892/1990). Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 "Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων", με χρέωση των διαθεσίμων κ.λ.π. Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από τον λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα" με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 "Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων", ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων. Με το λογιστικό αυτό χειρισμό δεν αλλάζουν τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης, γιατί αφενός μεν εκπίπτονται απο τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης οι αποσβέσεις επί της αρχικής αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου οι διαφορές των αποσβέσεων που αναλογούν στο σύνολο των εισπραχθεισών επιχορηγήσεων θεωρούνται ως έσοδα και αντιλογίζουν έμμεσα τις επιπλέον λογισθείσες αποσβέσεις. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, αρχικά προτείνεται ανάλογος λογιστικός χειρισμός και στην περίπτωση της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ, των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές αρχικά εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης αυτούσιες και μεταγενέστερα μειώνονται με το αντίστοιχο ποσό της επιδότησης, έτσι ώστε η επιχείρηση τελικώς να εμφανίζει ως έξοδο την πραγματική της δαπάνη.

 

Ευάγγελος Αμπελιώτης


     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Σχέδιο νόμου [30/04/2016]
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αρίθ. 1093/2010
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [20/04/2016]
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [08/03/2016]
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [19/02/2016]
«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [04/02/2016]
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [27/01/2016]
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [22/01/2016]
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [29/12/2015]
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»
     Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου [15/12/2015]
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
     Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση [13/12/2015]
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

   Αναζήτηση:
     

Web Development & Hosting by iSOL.gr